Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН-МАГАЗИН "Подараръци"

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между Onlinepodaraci.com наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин onlinepodaraci.com

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин onlinepodaraci.com стоки.

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Доставчикът - Onlinepodaraci.com - се управлява чрез регистрираната фирма MBOX.BG
 

7. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
8. продажната цена, с включен ДДС;
9. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
10. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";
всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя;


Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в onlinepodaraci.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в случай на промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.
 

Чл. 4 Предпазване на лични данни

Доставчика гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от ДОСТАВЧИКА за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, ДОСТАВЧИКА използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на ДОСТАВЧИКА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за ДОСТАВЧИКА

ДОСТАВЧИКА запазва всякаква информация, поставена на сайта или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер и име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).

Чл.4. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. "Онлайн" съгласието се исъществява чрез бутоните Регистрация или чрез Извършване на поръчка. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез onlinepodaraci.com

Чрез регистрирането в Onlinepodaraci.com/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на ДОСТАВЧИКА (дружеството "Динго 90") и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени, използвани и обработвани от ДОСТАВЧИКА и от партньори по договор на ДОСТАВЧИКА.

Чл.5. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по следните начини: наложен платеж.

Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин onlinepodaraci.com и Потребителя.

Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.9. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 
Чл.10. Доставчикът:
 
 1. полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 2. не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 3. не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 4. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
 5.  достъпът в Onlinepodaraci.com може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

  Доставчика ще положи всички усилия да осигури достъп до сайта onlinepodaraci.com без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

 
Чл.11. Потребителят се задължава:
 1. pри регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

  Доставчика си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

 2. да плати цената на заявената от него стока;
 3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 4. да получи стоката;
 5. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 6. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия onlinepodaraci.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 7. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 8. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 9. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 10. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 11. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 12. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 13. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 
Чл.12. Рекламация:
 
Моля да ни информирате за желанието си да върнете определена поръчка чрез формата за рекламации, а ние ще се свържем с вас за да ви обясним процедурата по връщане.След попълване на онлайн-форма в 14 дневен срок от датата на получаване, може да върнете закупена стока при условие, че продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество, не е третиран по никакъв начин (не е пран или гладен, без аромат на парфюм или друг козметичен продукт). Също е необходимо и доказателство за закупуване (получено заедно със спецификацията на поръчката).
 
 
Ако не бъдат спазени следните условия, искането за рекламация няма да бъде разглеждано:
 
 1. Пощенските разходи за рекламираната стока са за сметка на клиента
 2. Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.
 3. След приемане на върната стока ще върнем дължимите суми в срок от 7 работни дни. Сумата ще бъде възстановена по банков път.
 4. Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем (ако е изпратена след посочения срок; ако не е придружена с касова бележка , формуляр за връщане на стоката, без етикети или без опаковката; ако е замърсена или повредена) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.
 5. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка.
  Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката.
 6. Намалените стоки в категория промоция подлежат на рекламация само в случаите на фабричен дефект.

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА
 
Сумата се възстановява само при условие, че има фабричен дефект който не може да бъде отстранен.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост!
Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на пратката.
Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!
Изпратени пратки с „Български пощи” ЕАД не се приемат.
 
 
Чл.13. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.
 
Чл.14. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.
 
Чл.15. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
 
Чл.16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.
 
За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
 
"Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.
„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.
„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 
Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.
 
За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
За неточности и публикувана грешна информация в сайта и продуктите в него MBOX>BG не носи отговорност.

100% Оригинални

продукти

Опция "Прегледай

×

Опция "Прегледай

преди да платиш"

Безплатна Доставка

×

Безплатна Доставка

при поръчки над 150 лева

Доставка за

×

Доставка за

един работен ден

×

Опция "Прегледай

преди да платиш"

Безплатна Доставка

×

Безплатна Доставка

при поръчки над 149 лв.

Доставка за

×

Доставка за

един работен ден

×